Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ DIREKTORIUS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į UAB „Kuršėnų vandenys“ direktoriaus pareigas (Darbo vieta - Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., Šiaulių r. Įmonės kodas 301507301).

UAB „Kuršėnų vandenys“ (toliau – Bendrovė)  yra viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas Šiaulių rajone.

Bendrovės vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su Bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Siūlomas darbo užmokestis – koef. 10,6 BD (1 872,2 eurų).

Kandidatų į direktoriaus pareigas atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis) ir veiklos programos vertinimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams į direktoriaus pareigas:

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintinas išsilavinimas.
 2. Ne mažesnė nei 5 metų vadovavimo patirtis (kaip įstaigos, įmonės, bendrovės vadovas ar vadovo pavaduotojas ar jos padalinio vadovas).
 3. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių vietos savivaldą, akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių, kiek tai susiję su jo vykdomomis pareigomis, taip pat geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos, nacionalinių ir regioninių strateginių vandentvarkos tikslų išmanymas.
 4. Nepriekaištinga reputacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje.

          Privalumai (vertinama kai pretendentai surinko vienodą balų skaičių):

 1. Patirtis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje.
 2. Patirtis įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus.

Konkurso metu bus vertinamos šios kompetencijos:

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų išmanymas.
 2. Įmonės strateginio planavimo, strateginių tikslų įgyvendinimo, organizacinio vystymo patirtis.
 3. Investicinių projektų administravimo patirtis.
 4. Vadybiniai gebėjimai, kurie apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įmonės ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į įmonės funkcijas ir specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įmonės veiklą.
 5. Verslo ekonomikos ir įmonės finansų valdymo žinios.
 6. Antikorupcinės aplinkos formavimo principų išmanymas ir antikorupcinės aplinkos formavimo patirtis.
 7. Ekstremalių situacijų valdymo patirtis.
 8. Komunikabilumas, raiškus minčių dėstymas ir gebėjimas pristatyti susistemintą informaciją valdybos nariams, akcininkams ir kitoms suinteresuotoms šalims.
 9. Kandidato, kaip UAB „Kuršėnų vandenys“ direktoriaus, veiklos programos idėjos.

Privalomi pateikti dokumentai:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą, kuriame nurodytas kandidato vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (nurodyti dalykines savybes), įgūdžiai, atitinkantys būtiną kvalifikaciją ir kompetencijas.
 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Atitikimą atrankos kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas (išsilavinimo, vadovavimo patirties ir t.t.).
 6. Kandidato, kaip UAB „Kuršėnų vandenys“ direktoriaus, veiklos programą.
 7. Užpildytą kandidato anketą dėl nepriekaištingos reputacijos patvirtinimo.

Asmens duomenų tvarkymas:

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktais. Dalyvaudamas konkurse (atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą bei kitą informaciją), kandidatas patvirtina savo sutikimą, kad Bendrovės valdyba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos komisija tvarkytų jo asmens duomenis konkurso metu atrankos į Bendrovės direktoriaus pareigas Bendrovėje tikslu.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. vasario 26 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo. (Terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Nurodytus dokumentus kandidatas privalo pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 12 d. Dokumentus kandidatas teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per valdžios elektroninius vartus).

Skelbimo Nr. 69076.

Išsamią informaciją apie atranką galima gauti telefonu Nr. 841 596 651, mob. tel. 8 685 59546 (Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyrius).

                                                        

 

                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                             UAB „Kuršėnų vandenys“

                                                                                                             Valdybos posėdžio protokolu

                                                                                                             2021 m. vasario 18 d. Nr. KVP-2

UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ DIREKTORIAUS

PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai nustato UAB „Kuršėnų vandenys“ (toliau – Bendrovė) direktoriaus (toliau - Direktorius) kvalifikaciją, kompetenciją, pareigas, teises bei teisinę atsakomybę.
 2. Direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimais bei šiais pareiginiais nuostatais.
 3. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Kvalifikacinei reikalavimai pareigybei:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį (kaip įstaigos, įmonės, bendrovės vadovas, vadovo pavaduotojas ar padalinio vadovas);

4.3. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių vietos savivaldą, akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių, kiek tai susiję su jo vykdomomis pareigomis, taip pat geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos, nacionalinių ir regioninių strateginių vandentvarkos tikslų išmanymas;

4.4. būti nepriekaištingos reputacijos kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje.

III SKYRIUS

DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA IR PAREIGOS

 1. Direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę santykiuose su kitais asmenimis vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus Bendrovės įstatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus.
 2. Direktorius vadovauja visoms Bendrovės veiklos rūšims vadovaudamasis Bendrovės įstatais ir administracijos darbo reglamentu, koordinuoja bendruosius valdymo klausimus, sprendžia personalo parinkimo ir kvalifikacijos kėlimo, vidaus tvarkos, investicijų panaudojimo, viešųjų pirkimų, transporto naudojimo, socialinius klausimus, kartu su profsąjunga užtikrina kolektyvinės sutarties sudarymą, jos vykdymą bei sprendžia kitus su jo atliekamomis funkcijomis bei vykdomomis pareigomis susijusius klausimus.
 3. Direktorius veikia Bendrovės ir jos akcininkų naudai, vykdo teisėtus visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimus.
 4. Direktorius vykdo šiame pareigybės aprašyme, bendrovės įstatuose, taip pat kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės norminiuose aktuose įmonės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas ir pareigas.
 5. Direktorius už savo darbo rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui bei valdybai.
 6. Direktorius pristato metinę veiklos ataskaitą valdybai, o jai pritarus - Šiaulių rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ

 1. Direktorius pagal savo kompetenciją atsako už:

         11.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei veiklai keliamų tikslų įgyvendinimą.

         11.2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą.

         11.3. Sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą.

         11.4. Informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkams ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

        11.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui teisės norminių aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

         11.6. Bendrovės duomenų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui.

 1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje.

         11.8. Pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai.

         11.9. Pateikimą auditoriui visų sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingų Bendrovės dokumentų.

         11.10. Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių bei konfidencialios informacijos, kurią nustato Bendrovės valdyba ir su kuria Direktorius supažindintas pasirašytinai eidamas šias pareigas, neatskleidimą tretiesiems asmenims.

 1. Už netinkamą savo pareigų vykdymą ir dėl to padarytus teisės pažeidimus Direktorius atsako įstatymų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

DIREKTORIAUS TEISĖS

 1. Vykdydamas jam pavestas funkcijas ir atlikdamas pareigas, Direktorius turi teisę:

           13.1. Vadovaudamasis įstatymais, Bendrovės įstatais, kitais teisės aktais disponuoti Bendrovės turtu bei lėšomis, Bendrovės vardu sudaryti sandorius  bei prisiimti įsipareigojimus, išskyrus įstatymuose bei įstatuose nustatytus atvejus, kai atitinkamiems sandoriams sudaryti yra būtinas Bendrovės valdybos sprendimas.

          13.2. Savo kompetencijos ribose leisti įsakymus, privalomus Bendrovės darbuotojams.

          13.3. Savo kompetencijos ribose išduoti įgaliojimus atstovauti Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

         13.4. Teikti pasiūlymus Bendrovės valdybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl jų kompetencijai priskirtų klausimų;

         13.5. Spręsti kitus įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose, visuotiniuose akcininkų sprendimuose, valdybos nutarimuose Direktoriui priskirtus su jo vykdomomis pareigomis neatsiejamai susijusius klausimus.

         13.6. Dėl su Bendrovės veikla susijusių klausimų, priskirtų Direktoriaus kompetencijai, kreiptis konsultacijų į Bendrovės valdybą, valdybos pirmininką ar valdybos narius.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su šiais pareiginiais nuostatais Direktorius susipažįsta ir patvirtina tai savo parašu.
 2. Šiuos pareiginius nuostatus, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina UAB „Kuršėnų vandenys“ valdyba. Direktorius pasirašytinai supažindinamas su šių nuostatų papildymais ir pakeitimais.

Informacija atnaujinta 2021-03-01 14:29