Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI KURŠĖNŲ MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMU NR. T-170 „DĖL KURŠĖNŲ MIESTO BENDROJO PLANO TVIRTINIMO“, KEITIMAS

2023-07-24 Dalintis

logo

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, tel. (8 41) 59 66 59, el. paštas: [email protected], prim@siauliuraj.lt, interneto svetainė: www.siauliuraj.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. T-270 „Dėl Kuršėnų miesto bendrojo plano keitimo“, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 14 d.  įsakymas Nr. A-1666 „Dėl Kuršėnų miesto bendrojo plano keitimo organizavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-VT-91-22-783.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Kuršėnų miesto bendrojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-170 „Dėl Kuršėnų miesto bendrojo plano tvirtinimo“, keitimas.

Planuojama teritorija – Kuršėnų miestas ir jai gretima teritorija (Kuršėnų miesto seniūnija, dalis Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos, Šiaulių r. sav.).

Planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės dalies bendrasis planas.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės lygmens.

Planavimo tikslai: parengti teritorijos vystymo ekonominį, socialinį, kultūrinį pagrindimą, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų. Atsižvelgti į planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines sistemas, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius.

Planavimo uždaviniai: suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; atitaisyti kolizijas pagal pasikeitusius teisės aktus.

Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas pagal poreikį. Apie tai informacija bus teikiama kituose pranešimuose.

Koncepcijos rengimas – Bendrojo plano koncepcija rengiama. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas

Išsamesnė informacija teikiama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Kontaktiniai asmenys: Irina Vingrienė tel. (8 41)  596649, el. p. [email protected], Jovita Rūkienė tel. (8 41)  500016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu), išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nurodytą pakartotinį viešą svarstymą.

Informacija atnaujinta 2023-07-24 15:07