Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ (Šiaulių rajono Leičių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano pakartotinos viešinimo procedūros)

2022-10-12 Dalintis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407 aktualia redakcija, LR Vyriausybės 2022 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 214 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis yra skelbiamos Šiaulių rajono Leičių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano pakartotinos viešinimo procedūros.

Specialaus plano rengimo pagrindas: 2017-06-19 d. LGT prie AM įsakymas dėl Šiaulių rajono Leičių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų Nr. S17-17. Specialaus plano organizatorius: UAB „Nerūdinės medžiagos“, įm. k.302834455, Pabariukų kaimas, LT86205, Kelmės r., tel.:8-686-09480, el.p.info@kaslita.com, direktorius Kastytis Volbekas.

 Specialaus plano rengėjas: UAB „GJ Magma“, įm.k.121428749, registruota - Vaidevučio g.18, Vilnius, LT08402, tel.85-2318178, faks.85-2784455, el.p. gjmagma@gmail.com, https://www.gjmagma.lt/lt/

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Planavimo uždaviniai: 1) sudaryti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui UAB „Nerūdinės medžiagos“ skirtame kasybos sklype žemės sklype kad. Nr. 9107/0009:153; 2) atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras, nustačius būtinybę; 3) pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 9107/0009:153 pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos); 4) įvertinti galimybes integruoti išeksploatuoto karjero teritoriją į gamtinę aplinką, numatant racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą bei planuojamos teritorijos tvarkymo režimo sprendinius atlikus rekultivaciją; 5) nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, esant reikalui servitutus; 6) įvertinti telkinio geologinę sandarą, hidrogeologines savybes, naudingosios iškasenos kokybės charakteristikas, geologinių išteklių kiekį, nulemiantį kasybos technologiją; 7) išnagrinėti kasybos sąlygas, apskaičiuoti išgaunamuosius išteklius; 8) apskaičiuoti karjero našumą, darbo režimą, karjero mechanizmus; 9) suprojektuoti kasybos darbų sistemą; 10) suprojektuoti karjero eksploatacijos eigą; 11) numatyti karjero vidaus kelius, žaliavos išvežimo kelią; 12) nustatyti reikalavimus kasybos darbų saugiam vykdymui; 13) numatyti rekultivacijos darbų atlikimo tvarką, technologiją ir atlikimo terminus; 14) suprojektuoti kasybos darbų procesą atitinkantį poveikio aplinkai vertinimo (PAV) sprendinius arba atlikti nesutampančių technologinių sprendinių papildomą vertinimą; 15) apibūdinti kasybos ekonominį naudingumą. Pakartotino susipažinimo su specialiuoju planu tvarka:

Pakartotinai susipažinti su parengtu specialiuoju planu galima nuo 2022 m. spalio 25 d. iki 2022 m. lapkričio 9 d. imtinai specialiojo plano rengėjo UAB „GJ Magma“ patalpose, adresu Vaidevučio g.18, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. bei UAB „GJ Magma“ internetinėje svetainėje adresu https://www.gjmagma.lt/lt/viesinimas-header/specplanai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), paslaugos numeris: TPD Nr. S-VT-91-17-330, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM internetinėje svetainėje https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimoplanu-rengimo/2017-metai

Parengto specialiojo plano ekspozicija numatoma nuo 2022 m. lapkričio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 9 d. imtinai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Raudėnų seniūnijos patalpose, adresu Tryškių g. 6, Raudėnai, Šiaulių rajonas.

Susipažinimui teikiamas pagrindinis brėžinys bus eksponuojamas ir aukščiau nurodytose interneto svetainėse, prie kurių prieiga galima nuotoliniu būdu.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu iki viešo svarstymo su parengtu planu pabaigos planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui. Kontaktinis asmuo – Tatjana Kuzavinienė, tel. 860048297, e-paštas tatjana.kuzaviniene@gmail.com.

Pasiūlymus raštu galima teikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), paslaugos numeris: TPD Nr. S-VT-91-17-330, specialiojo plano rengėjui arba organizatoriui.

 Viešas svarstymas: Viešas svarstymas organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu. Viešas svarstymas vyks 2022 m. lapkričio 10 dieną 16:00 val. Prisijungimas galimas per kompiuterį arba mobiliojo telefono aplikaciją, paspaudžiant tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (aktyvią nuorodą galima paspausti informaciniame pranešime pateiktame TPDRIS sistemoje, paslaugos numeris: TPD Nr. S-VT-91-17-330, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM internetinėje svetainėje https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai/lgt-sprendimai-delzemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/2017-metai arba UAB „GJ Magma“ internetinėje svetainėje adresu https://www.gjmagma.lt/lt/viesinimas-lt/specplanai.

Pageidaujant gauti nuorodą į el. paštą, prašome susisiekti su rengėju iki viešo svarstymo pradžios likus ne mažiau negu 1 valandai, t.y. iki lapkričio 10 d. 15:00 val.): Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Microsoft Teams meeting (susirinkimas, viešas svarstymas) Title (pavadinimas): Šiaulių rajono Leičių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano viešas svarstymas Time (laikas): 2022 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis 16:00:00 Rytų Europos žiemos laikas Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Naudojimo plano pagrindinis brėžinys I etapas

Naudojimo plano pagrindinis brėžinys II etapas

 

Specialiojo plano vadovė, UAB ,,GJ Magma“ projektų vadovė Tatjana Kuzavinienė

Informacija atnaujinta 2022-10-12 15:52