2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
SKELBIAMA KANDIDATŲ ATRANKA Į BENDROVĖS NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO, TURINČIO KOMPETENCIJĄ FINANSŲ (FINANSŲ VALDYMO, FINANSŲ ANALIZĖS AR AUDITO) SRITYJE

DĖL KANDIDATŲ Į UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKAS NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VIETĄ ATRANKOS

 

UAB Kuršėnų autobusų parkas (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 175700829, adresas: Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai:

  1. Skelbia kandidatų atranką į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, vietą.

Bendrovės interneto svetainės adresas: http://www.kursenuap.lt

Bendrovės strategijos santrauka skelbiama:

http://www.kursenuap.lt/dokumentai/strateginis_planas.pdf

 

  1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB Kuršėnų autobusų parkas, Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai, I aukštas, Buhalterijos kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.;

2.2. elektroniniu paštu personalas@kursenuap.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB Kuršėnų autobusų parkas, Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai.

  1. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal „Kandidatų į Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių valdybas atrankos tvarkos aprašą“, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. A-916 „Dėl kandidatų į Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių valdybas atrankos aprašo patvirtinimo“.

  1. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomo nario vietą: 4 (ketverių) metų kadencija.

 

  1. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.2. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.3. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities finansų ar audito krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 3 metų juridinio asmens finansininko darbo, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse darbo patirtį.

7. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

7.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

7.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

7.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

7.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

7.5. kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

7.6. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo arba 7.1 – 7.5 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai;

7.7. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

7.8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės valdomų bendrovių valdybų sudėtyje;

7.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas 7.6 papunktyje) ir Bendrovės interesų konfliktas.

  1. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 6 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus.

  1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus UAB Kuršėnų autobusų parkas 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo UAB Kuršėnų autobusų parkas interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. rugpjūčio 12 d.

  1. UAB Kuršėnų autobusų parkas kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) Personalo specialistė - kasininkė Leta Stulginskaitė, tel. (8 41) 58 12 69,

Elektroninio pašto adresas: personalas@kursenuap.lt;

2) Vyresnioji buhalterė Vitalija Jakienė, tel. (8 41) 58 12 69,

Elektroninio pašto adresas: buhalterija@kursenuap.lt.

         11. Kita informacija:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

PRIDEDAMA:

  1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

 

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Spausdinimo versija Atgal