2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
SKELBIAMA KANDIDATŲ ATRANKA Į BENDROVĖS NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO, TURINČIŲ KOMPETENCIJĄ VANDENTVARKOS SRITYJE

DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“
NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS


Uždaroji akcinė bendrovė „Kuršėnų vandenys“ (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 301507301, adresas: Gergždelių  g. 44, LT-81140 Kuršėnai, Šiaulių rajonas:
1. Skelbia kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius, turinčių kompetenciją vandentvarkos srityje.

 

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.kursenuvandenys.lt
2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:
2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:
UAB „Kuršėnų vandenys“, Gergždelių g. 44, LT-81140 Kuršėnai, Šiaulių rajonas, III aukštas, sekretorės kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 14.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;
2.2. elektroniniu paštu:  personalas.kv@uabkv.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;
2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Kuršėnų vandenys“, Gergždelių g. 44, LT-81140 Kuršėnai, Šiaulių rajonas.
3. Atrankos būdas: pokalbis.
Atranką vykdys Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.
4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius:
4 (ketverių) metų kadencija.
5. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.
6. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:
6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti
 tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų,
222UUUU
taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytojas, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.
6.8. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai.
7. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turintys kompetenciją vandentvarkos srityje, vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
         7.1. turėti žinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų darbo juridinio asmens kolegialiame organe, darbo minėtos ūkio šakos juridinio asmens vadovu, darbo minėtos ūkio šakos juridinio asmens struktūrinio padalinio vadovu patirtis;
7.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;
7.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
7.4. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;
7.5. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
7.6. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.


7. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:
7.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);
7.2. kandidato gyvenimo aprašymas;
7.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
7.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
7.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;
7.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

8. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:
Kandidatai į bendrovės valdybos narius dokumentus turi pateikti per 20 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo bendrovės interneto svetainėje dienos.
10. Uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:
1) Personalo specialistė Bronė Kristutienė, tel. (8 41) 582 093,
el. paštas: personalas.kv@uabkv.lt.lt
2) Finansininkė Lina Markauskienė,  tel. (8 41) 508 201
el. paštas: linamarkauskiene@uabkv.lt;

9. Kita informacija:
Prieš skiriant kandidatą į uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ valdybos nario pareigas, bus tikrinamas jo atitikimas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytiems kriterijams, Asmenų, pretenduojančių eiti ar einančių pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 447, nustatyta tvarka.
PRIDEDAMA:
1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).
2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Spausdinimo versija Atgal