Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Feliksas Rudzinskas

 

Feliksas Rudzinskas gimė 1951-12-19 Žndulių  k.,  Šiaulių  r.  Nuo  1959  m.  mokėsi Kuršėnų m. Daugėlių vidurinėje mokykloje ir ją baigė 1970 m.

Tais  pačiais  metais  jstojo  į Šiaulių  pedagoginį  institutą,  fizikos-matematikos  fakultetą,  baigė 1976 metais ir jgijo fizikos mokytojo specialybę.

1976-1979 metais dirbo Pušaloto vidurinėje mokykloje  fizikos mokytoju.

1972-1982 metais dirbo Kuršėnų m. Pavenčių vidurinėje mokykloje fizikos mokytoju. Nuo 1982 m. buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju užklasiniam ir  užmokykliniam darbui.

1985-1991 metais dirbo Kuršėnų techninės kūrybos ir darbo namų direktoriumi.

Perkėlimo tvarka nuo 1991-08-29 dirba Kuršėnų šeimos namų direktoriumi. Per visą savo veiklos laikotarpį siekė sudaryti kuo geresnes sąlygas ir aplinką, kurioje globojami (rūpinami) ar laikinai apgyvendinti vaikai galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui. Socialinių kompetencijų ugdymas ir motyvavimas karjerai vykdomas dalyvaujant socialinių įgūdžių ugdymo programose, projektuose ir veiklose. Parengta ir vykdoma tęstinė Šeimos namų pagalbinio  ūkio  veiklos  programa.  Programos  tikslas – išugdyti  vaikams  sąmoningą požiūrį į darbą, suteikti darbinių įgūdžių, reikalingų pradėjus savarankišką gyvenimą. Gerinant globos institucijoje gyvenančių vaikų gyvenimo sąlygas, inicijuoti ir įgyvendinti 2 Europos Sajungos struktūrinių fondų projektai: ,,Gyvenamojo pastato ir sporto salės renovavimas" ir ,,Pastatų renovacija, siekiant energijos vartojimo efektyvumo".

F. Rudzinskas aktyviai įsijungė į globos pertvarkos procesą Lietuvoje. Šio proceso tikslas - kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėe, jos nesant - įtėvių, globėjų šeimoje vaikams. Direktorius inicijavo Globos centro įkūrimą. Centre teikiamos socialinės paslaugos vaikams ir globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams.

Įsteigta Motinos ir vaiko priežiūros be vaiko ir motinos atskirties paslauga. Paslaugos tikslas - pozityvios tėvystės ir motinystės formavimas, socialinių įgūdžių ugdymas,  būsto paieška ir apgyvendinimas. Apgyvendintos mamos su vaikais įgijo socialinius įgūdžius, emociškai sustiprėjo, išlaikytas betarpiškas ryšys tarp vaiko ir motinos, išvyko kartu su vaikais gyventi savarankiškai.

,,Atokvėpio būstas" - pilnamečiams, išėjusiems iš globos namų, nepritapusiems visuomenėje dėl būsto, darbo, patirties stokos - aprūpinimas laikinu gyvenamu būstu, darbo paieška, įgūdžių ugdymas.

Suprasdamas ypatingai svarbų tėvų ar globėjų vaidmenį vaikų vystymuisi skatino globą ir įvaikinimą, vaikų grjžimą į biologinę šeimą: 2010-2020 m. 13 vaikų įvaikinta, 57 vaikams nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, 80 vaikų grįžo į savo biologinę šeimą.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo  projekto ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių rajone", ES lėšomis jsigyti 2 butai bendruomeninių vaikų globos namų veiklai, siekiant spartaus perėjimo nuo institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje vaikams , netekusiems tėvų globos, apgyvendinant  12 vaikų.

2019 m. jkurti pirmieji bendruomeniniai vaikų globos namai bute, kuriame gyvena 5 vaikai užtikrinama vaikų integracija į bendruomenę, sudaromos galimybės augti aplinkoje, kuri yra artima šeimos aplinkai, jgyti  savarankiškam gyvenimui svarbius įgūdžius .

Parengtas projektas Socialinių dirbtuvių įkūrimui  ir įveiklinimui,  asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalių, pagal priemonę  ,,Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugą asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje". Projekto jgyvendinimo tikslas  - didinti proto  ir  (ar)  psichikos  negalių  turincių  asmenų  jsidarbinimo   atviroje  rinkoje galimybes atliekant prasmingas  užimtumo veiklas.

Pagal 2014-2020 metų Europos Sajungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties  didinimas ir kova su skurdu" 08.1.1-CPVA-K-429 priemonės ,,Paslaugų centrai vaikams" priemonę ,,Paslaugų centrai vaikams", pateikta paraiška projektui ,,Kompleksiška individualizuotai  teikiamų paslaugų  vaikams  su  negalia  ir jų  šeimos  nariams  prieinamumo užtikrinimas Šaulių rajono savivaldybėje" . Projektu siekiama plėsti  Šiaulių rajono savivaldybeje teikiamas  socialines paslaugas,  užtikrinant  trūkstamą,  kokybišką kompleksinių  ir individualių pagalbos vaikams ir paaugliams su negalia bei psichikos ir elgesio sutrikimais ir jų šeimos nariams prieinamumą.

F. Rudzinskas vienas is pagrindinių iniciatorių atnaujinant Kuršėnų šeimos namus  ir plečiant socialinių paslaugų vaikui ir šeimai infrastrukturą bei tenkinant Šiaulių rajono gyventojų poreikius.

Informacija atnaujinta 2022-06-09 11:16