Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Gyvenamosios vietos deklaravimas

 

Norint deklaruoti gyvenamąją vietą, kokių dokumentų reikia, kur kreiptis?

                                                                                                           

Deklaracija pateikiama asmeniškai atvykus į deklaravimo įstaigą arba elektroniniu būdu adresu http://www.epaslaugos.lt.

Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose vietose.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, deklaravimo įstaigai pateikia:

 1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi nuolat arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 3. gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą – kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta;
 4. globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
 5. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į patalpą ar pastatą, kuriame asmuo gyvena;
 6. rašytinį gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, kai savininkas, jo atstovas ar bendraturtis neatvyksta į deklaravimo įstaigą. Sutikimas turi būti parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka, Sutikimas privalo būti pasirašytas. Jeigu sutikimą duoda gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas arba patvirtinta jo kopija;
 7. vietoje 7 punkte nurodyto sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;
 8. deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus.

 

Kas gali deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos?

 

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai, Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.
 2. Nepilnamečių tėvai (įtėviai), globėjai (rūpintojai) ar kiti teisėti atstovai, o jei nepilnametis gyvena su vienu iš tėvų (įtėvių), globėju (rūpintoju), tai jo išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoja tas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) su kuriuo nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta (susitarimu arba teismo sprendimu).
 3. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą.
 4. Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais.
 5. Asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovas.

 

Kas gali būti įtraukiami į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Šiaulių rajone?

 

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, teritorijoje nuosavybės teise neturi pastato (jo dalies) ar patalpos ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

12 mėnesių laikotarpiui į GVNA apskaitą įtraukiami:

 1. benamiai;
 2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;
 3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 4. asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;
 5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties” nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;
 6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežaščių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

            Jei praėjus 12 mėnesių laikotarpiui asmuo vis dar tenkina Įstatymo nustatytas įtraukimo į GVNA apskaitą sąlygas, jis privalo deklaravimo įstaigai pateikti naują prašymą įtraukti į GVNA apskaitą.

Ar galima deklaruoti kito žmogaus gyvenamąją vietą?

Deklaruoti gyvenamąją vietą už kitą asmenį galima tik tuo atveju, jei deklaruojamas asmuo yra prašymą pildančio asmens neilnametis vaikas ar teisėtas globotinis. Visi kiti asmenys privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą asmeniškai, jų deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys (net ir pateikę teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą).

Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti ar užsakyti pažymas gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti elektroniniu parašu ar kitais portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais. Jei teikiant deklaraciją reikalingas savininko (bendraturčių) sutikimas, jis taip pat turi turėti galimybę elektroniniu būdu patvirtinti savo tapatybę ir sutikimą. 

 

Informacija atnaujinta 2020-03-20 10:23