Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

ATVIRI DUOMENYS

Lietuvos atvirų duomenų portalas

Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale, kurio tvarkytojas yra IVPK (Informacinės visuomenės plėtros komitetas).

Šiaulių rajono savivaldybės duomenys yra atveriami vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklėmis, patvirtintomis administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A-1395.

Atvertus duomenis ir informaciją atvirų duomenų naudotojai gali naudoti pakartotinai, kaip nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Administracijos atviras leidimas pakartotinai naudoti informaciją suteikia teisę pareiškėjui be atskiro institucijos sutikimo gauti teikiamą informaciją:

  • viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;
  • atgaminti bet kokia forma ar būdu;
  • versti į kitas kalbas;
  • adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti;
  • platinti ir kitaip teikti (perduoti) tretiesiems asmenims.

Iš institucijos gauta informacija negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

Pareiškėjas, pakartotinai naudodamas iš institucijos gautą informaciją, privalo nurodyti informacijos šaltinį ir datą, kada informacija buvo gauta, taip pat užtikrinti, kad nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.

Informacijos rinkmenys:

Duomenų pavadinimas Atnaujinimo periodiškumas
Savivaldybės biudžeto duomenys Metinis

Švietimas

Rugsėjo 1 d.,
sausio 1 d.
Išorinės reklamos duomenys Ketvirtinis
Viešųjų pirkimų duomenys Ketvirtinis
Savivaldybės valdomos bendrovės Metinis
Savivaldybės tarnybinių lengvųjų automobilių sąrašas Ketvirtinis

 


TEISINIS REGULIAVIMAS LIETUVOJE

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro   2020 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 4-1150 „Dėl Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36

Informacija atnaujinta 2024-04-26 19:49