Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Ventos-Lielupės upės baseino investicinė programa

„Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I-o etapo, I-os fazės Šiaulių rajono projektas“

 

Projekto vertė: 46 564 000,00 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2006 m. rugsėjis - 2009 m. gegužė.

Projekto finansavimo šaltiniai: Sanglaudos fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

Galutiniai paramos gavėjai - Akmenės, Biržų, Joniškio, Pasvalio, Rokiškio, Telšių ir Šiaulių rajono savivaldybės

 

Ši projektų grupė apima investicijas į vandens tiekimo, vandens valymo, nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių plėtrą ir renovaciją 7 savivaldybėse, esančiose Ventos-Lielupės upės baseine. Investicijos turės poveikį apie 204 966 gyventojų. Visose savivaldybėse geriamo vandens kokybė nepakankama, geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tinklai nepatikimi. Vandenruošos įrenginiai ir nuotekų valymo įrenginiai bus rekonstruoti ir atitiks Europos Sąjungos standartus. Įgyvendinus šį projektą pagerės administracinių vienetų bendruomenių gyvenamosios aplinkos ekologinė būklė, sveikatingumas, vandentvarkos tiekimo paslaugų kiekybė ir kokybė. Projekte yra numatyta ši preliminari techninė veikla: - 2 valymo įrenginių ir 6 nuotekų valymo įrenginių statyba, rekonstrukcija ar modernizavimas; - apie 58 km naujų nuotekų tinklų tiesimas 7 savivaldybėse ir kiti darbai.

 

Projekto tikslas

Bendrieji Ventos Lielupės baseino investicinio vandentvarkos projekto tikslai:

• Įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui,

• Įgyvendinti ES geriamojo vandens direktyvos 98/63/EEC nustatytus reikalavimus;

• Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;

• Sumažinti taršą, patenkančią į Ventos Lielupės baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu sumažinant taršą Baltijos jūrai;

• Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;

• Išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

 

Projekto veiklos

Strateginiame Ventos-Lielupės baseino plane suformuoti trys investicijų etapai: 2004-2008, 2009-2010 ir 2011-2020 metams. Prioritetiniai objektai nustatyti, remiantis pagrindiniais Bendrosios vandenų, Miestų nuotekų ir Geriamo vandens direktyvų reikalavimais. Pirmajame investicijų etape dominuoja miestai, turintys daugiau kaip 10 000 gyventojų. Antras investicijų etapas baseine bus įgyvendintas mažesnėse, turinčiose mažiau nei 2000 gyventojų, gyvenvietėse, o trečias paketas bus įgyvendintas gyvenvietėse, turinčiose daugiau nei 500 gyventojų.

Visi trys Ventos-Lielupės baseino projekto paketai turi būti įgyvendinti iki 2020 metų.

 

Projekto įgyvendinimo metu numatyta:

• Kuršėnų nuotekų valymo įrenginių statyba;

• Kuršėnų nuotekų tinklų išplėtimas d160-250;

• Nuotekų siurblinių statyba;

• Kuršėnų nuotekų tinklų renovacija d200-300;

• Vandens ruošimo įrenginių statyba Kuršėnuose;

• Kuršėnų vandentiekio tinklų išplėtimas d80-150;

• Kuršėnų vandentiekio tinklų renovacija d100-150.

 

Projekto rezultatai

Sumažinti aglomeracijų išmetamų teršalų kiekį į Ventos – Lielupės upės baseiną iki 2009 metų ir bendrų teršalų, išmetamų į Baltijos jūrą iš vietinių šaltinių, kiekį. Išvalyti miesto nuotekas prieš išleidžiant jas į vandens telkinius pagal ES ir Lietuvos nustatytus standartus.

Sumažinti organinių teršalų ir nitrato bei fosforo koncentracijas išleidžiamose nuotekose, nes tai pagerins Ventos – Lielupės upės ir jos ištakų vandens aplinkos kokybę. Tai bus žymus pasiekimas ilgalaikiu subalansuotu Baltijos jūros ir kaimyninių šalių vandenų kokybės ir ekologinės būklės požiūriu.

 

Projekto vadovas

Statys Lembutis, Savivaldybės administracijos direktorius – Darbo grupės ir projekto vadovas