Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Pavenčių vid. m-klos energetinių sistemų tvarkymas

„Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos energetinių sistemų tobulinimas“

 

Projekto vertė: 789416,58 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. balandis – 2010 m. spalis

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

Mokykla pastatyta 1974 m. pagal projektą, neatitinkantį 1992 metais įsigaliojusių Lietuvos Respublikos statybos normų “Pastatų atitvarų šiluminė technika” RSN 143-92. Energijos vartojimo požiūriu pastatas neatitinka STR 2.05.01:2005, STR 2.01.09:2005, STR 2.05.01:2005.Todėl yra būtinos investicijos į energijos taupymo priemones susijusias su pastatų energetinių charakteristikų gerinimu (šaltinis: Investicijų projektas SS 08-051/IP/Energijos vartojimo audito ataskaita SS 08-051/EA; vykdytojas ,,Statybos strategija“). Investavus ES fondų lėšas būtų sumažintas suvartojamos energijos kiekis bei padidintas energijos vartojimo efektyvumas. Mokyklos bendruomenei būtų pagerintas mikroklimatas, pastate užtikrintos sveikos ir saugios mokinių mokymosi ir ugdymo sąlygos. Savivaldybės lygmeniu būtų pagerintas lėšų, skirtų švietimui panaudojimas

Projekto tikslas – siekti efektyviau naudoti energetinius išteklius, sumažinant švietimo įstaigos – Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos – pastato suvartojamos energijos sąnaudas.

Projekto įgyvendinimo svarba grindžiama šiais svarbiais aspektais:

- Užtikrinamas Šiaulių regiono 2007-2013 m. plėtros plano ir Administracijos 2009-2011 metų strateginio veiklos plano priemonės - energiją taupančių priemonių visuomeniniuose pastatuose – diegimas.

- Prisidedama prie rajono visuomenės galių stiprinimo ir žmoniškųjų išteklių plėtros bei prisitaikoma prie nuolat kintančios visuomenės poreikių.

- Prisidedama prie Lietuvos energetikos ūkio kryptingo vystymo, siekiant darnios sektoriaus plėtros, konkurencingumo bei efektyvaus energijos vartojimo.

- Prisidedama prie šilumos energijos sąnaudų mažinimo – sumažėjus energijos sąnaudoms, bus sumažinta oro tarša.

- Sumažinus švietimo įstaigos pastate suvartojamos energijos sąnaudas bus sutaupytos biudžeto lėšos, kurios bus nukreiptos kitoms svarbioms ugdymo funkcijoms realizuoti.

- Užtikrinama tolimesnė kokybiška mokyklos veikla, nes laiku nerenovavus pastato – jo būklė taptų kritinė.

 

Projekto uždaviniai:

- Rekonstruoti mokyklos pastato išorinius atitvarus;

- Atnaujinti mokyklos pastatą, tobulinant energetines sistemas;

- Pagerinti mokyklos teikiamų paslaugų kokybę bei ugdymosi sąlygas;

- Padidinti mokyklos patrauklumą.

 

Projekto rezultatai

Fizinis veiklos rezultatas yra orientuotas į šio projekto produktą – energijos taupymo požiūriu atnaujintą mokyklos pastatą bei sutaupytą energijos kiekį.

 

Projekto veiklos:

- Pastato langų keitimas ir angų mūrijimas;

- Lauko durų keitimas;

- Fasadų šiltinimas;

- Plokščio stogo renovavimas;

- Šilumos punkto rekonstravimas;

- Šildymo sistemos renovavimas;

- Vėdinimo sistemos rekonstravimas).

 

 

Projekto vadovas: Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. 8 (41) 596657.