Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

L. Ivinskio gimnazijos energetinių sistemų tobulinimas

„Šiaulių rajono Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos energetinių sistemų tobulinimas“

 

Projekto vertė: 418 180,61 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-06 – 2010-12-31

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

Gimnazija pastatyta 1982 m. pagal projektą, neatitinkantį 1992 metais įsigaliojusių Lietuvos Respublikos statybos normų “Pastatų atitvarų šiluminė technika” RSN 143-92. Energijos vartojimo požiūriu pastatas neatitinka STR 2.05.01:2005, STR 2.01.09:2005, STR 2.05.01:2005.Todėl yra būtinos investicijos į energijos taupymo priemones susijusias su pastato energetinių charakteristikų gerinimu. Investavus ES fondų lėšas, būtų sumažintas suvartojamos energijos kiekis bei padidintas energijos vartojimo efektyvumas. Įgyvendinus projektą būtų pagerintas mikroklimatas pastate, užtikrintos sveikos ir saugios mokinių mokymosi ir ugdymo sąlygas, o Savivaldybės lygmeniu – būtų pagerintas lėšų, skirtų švietimui, panaudojimas.

Projekto įgyvendinimo svarba grindžiama šiais svarbiais aspektais:

- Užtikrinamas Šiaulių regiono 2007-2013 m. plėtros plano ir Administracijos 2010-2012 metų strateginio veiklos plano priemonės - energiją taupančių priemonių visuomeniniuose pastatuose – diegimas.

- Prisidedama prie rajono visuomenės galių stiprinimo ir žmoniškųjų išteklių plėtros bei prisitaikoma prie nuolat kintančios visuomenės poreikių.

- Prisidedama prie Lietuvos energetikos ūkio kryptingo vystymo, siekiant darnios sektoriaus plėtros, konkurencingumo bei efektyvaus energijos vartojimo.

- Prisidedama prie šilumos energijos sąnaudų mažinimo – sumažėjus energijos sąnaudoms, bus sumažinta oro tarša.

- Sumažinus švietimo įstaigos pastate suvartojamos energijos sąnaudas bus sutaupytos biudžeto lėšos, kurios bus nukreiptos kitoms svarbioms ugdymo funkcijoms realizuoti.

- Užtikrinama tolimesnė kokybiška gimnazijos veikla, nes laiku nerenovavus pastato – jo būklė taptų kritinė.

 

Projekto tikslas

Siekti efektyviau naudoti energetinius išteklius, sumažinant švietimo įstaigos – L. Ivinskio gimnazijos – pastato suvartojamos energijos sąnaudas.

 

Projekto veiklos:

-Vėdinimo sistemos rekonstrukcija;

- Šildymo sistemos rekonstrukcija;

- Šilumos punkto renovacija

 

Projekto rezultatai:

- Įrengta vėdinimo sistema (9 vnt.);

- Įrengta šildymo sistema (1 vnt.);

- Įrengtas šilumos punktas (1 vnt.)

 

 

Projekto vadovas: Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. 8 (4 1) 596657.