Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kužių vidurinės mokyklos pastato energetinių sistemų tobulinimas

Kužių vidurinės mokyklos pastato energetinių sistemų tobulinimas

 

Projekto vertė: 731 842,31 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2005-09-21 iki 2007-02-01

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sajungos Struktūriniai fondai

 

Nuo mokyklos pastatymo nė karto nebuvo atlikta pastato renovacija - tik einamieji smulkūs remontai. Todėl patalpos visiškai neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Jos šaltos ir drėgnos.

Abiejų mokyklos pastatų stogai yra neapšiltinti, jų būklė prasta. Stogo danga susidėvėjusi, praleidžia vandenį. Ventiliacijos angų ir parapetų apskardinimas surūdijęs arba jie visiškai neapskardinti bei ištrupėję, lietaus vandens nutekėjimo latakai ir pasenę lietvamzdžiai neatlieka savo funkcijos. Pasenusi stogo konstrukcija neatspari ir nesandari atmosferos krituliams, reikalavimų neatitinka ir šiluminė stogo varža. Dėl šių priežasčių atsirado pertvarų ir lubų apdailos pažeidimai: tinkas nuo drėgmės patamsėjo, sutrūkinėjo, supleišėjo, nubyrėjo. Labai prasta sanitarinė mokyklos higienos būklė: pasenusios konstrukcijos, tualetai ir dušai neatitinka higieninių reikalavimų. Per nesandarius langus, lauko duris bei stogus prarandama daug šilumos energijos. Šių pastatų atitvarinės konstrukcijos pažeistos. Dėl to šildymas yra neefektyvus ir brangus. Taigi, prarandama daug lėšų, kurias galima būtų panaudoti ugdymui gerinti. Siekiant sumažinti kuro ir tiekiamos šilumos nuostolius, reikalinga energetinio ūkio modernizacija bei mokyklos pastatų renovacija.

Šiluminė energija mokyklai tiekiama centralizuotai, paskirstoma šiluminiame punkte. Čia palikta seno tipo sistema, kuri neužtikrina tiekiamo šilumos nešėjo parametrų pastato apšildymui, priklausomai nuo išorės lauko temperatūros – tai sąlygoja neefektyvų energijos paskirstymą ir naudojimą.

Magistraliniai vamzdynai įrengti rūsyje ir pirmo aukšto pogrindžio kanaluose, kurie yra užgriuvę, pavasario metu dažnai užsemiami vandeniu, dėl to prarandama didžioji šiluminės energijos dalis bei patiriami dideli šilumos nuostoliai. Užkalkėjus esamai šildymo sistemai, kai kuriuose III aukšto patalpose temperatūra žiemos metu siekia tik +3o C. Grindys, po kuriomis pakloti magistraliniai šildymo vamzdynai, yra deformuotos ir neatitinka higienos reikalavimų, valgyklos ir rūsio perdangos būklė – avarinė: įtrūkimai grindyse intensyviai didėja keldami pavojų mokiniams ir valgyklos personalui. Sporto salės grindys juda, nestabilios, per jas iš rūsio patenkantis šaltas oras neleidžia salėje palaikyti minimalios, reikalaujamos pagal statybinius reikalavimus temperatūros. Susidariusi situacija yra finansiškai nuostolinga savivaldybės biudžetui ir neatitinka šiuolaikinei mokyklai keliamų reikalavimų, kelia pavojų moksleivių sveikatai ir saugumui. Nevykdant mokyklos pastato renovacijos ir esant tokioms sąlygoms, mokykla ateityje negalėtų funkcionuoti.

Pagrindinis šio projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Šiaulių rajono Kužių vidurinėje mokykloje, atnaujinant ir tobulinant pastato konstrukcijas bei energetines sistemas.

Projektu siekiama ir kitų tikslų - pagerinti mokyklos pastato mikroklimatą, mokinių higienos ir komforto sąlygas, kurios dabartiniu metu neatitinka reikalaujamų higienos, sanitarijos normų ir ugdymo procesui nustatytų reikalavimų. Taip pat siekiama pagerinti mokytojų bei aptarnaujančio personalo darbo ir mokinių mokymo(si) sąlygas.

Paramos lėšomis bus atliekami tokie darbai: langai pakeisti naujais plastikiniais (718 m2), pakeistos lauko durys (37 m2), renovuota (rekonstruota) stogo danga su perdangos apšiltinimu (2288 m2), pakeista ir apšiltinta pirmo aukšto ir sporto salės grindų danga (1512 m²), apšiltintos išorės sienos (1664 m2), atnaujintos vėdinimo, šildymo ir vidaus karšto vandentiekio sistemos, atnaujintas bei automatizuotas šilumos punktas.

Įgyvendinus projektą ir atlikus rekonstravimo darbus pasiekta šių rezultatų:

· sumažintos energijos sąnaudos – 455 580 kWh/ m², šildomo ploto per metus;

· atliktas 2231,5 m2 pastato bei jo energetikos įrenginių atnaujinimas ir šiluminis izoliavimas

· pagerintos patalpų higienos ir sanitarijos sąlygos, sukurtos komfortinės, atitinkančius norminius reikalavimus darbo ir mokymosi sąlygos;

· padidinta pastato naudojimo sauga;

· prailginta pastato gyvavimo trukmė;

· sutaupoma 48832 litų per metus.

Užbaigus projektą,  užtikrintos geros mokymosi sąlygos, tinkama ir vienoda temperatūra mokyklos pastate. Dalis lėšų, padidėjus energijos vartojimo efektyvumui, galės būti perskirstytos kitoms ugdymo reikmėms, kurios padidintų bendrojo pagrindinio ir vidurinio mokymosi kokybę. Sutaupant 455,6 MWh energijos per metus, tuo pačiu bus sutaupoma apie 48 832 litų per metus, pagerintos mokymosi ir darbo sąlygos 390 mokinių, 39 mokytojams ir 16 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

 

Projekto vadovas – Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. 8 (41) 56657, el. p. alfredas.budrys@siauliuraj.lt