Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Gruzdžių centrinės aikštės detalusis planas

Projektas „Gruzdžių miestelio centrinės aikštės detalusis planas“

 

Projekto vertė: 5041,82 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009-07 - 2010-10

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos socialinio fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Rajono bendruoju planu reglamentuota, kad plėtojant gyvenamųjų vietovių tinklą, Gruzdžių miestelis formuojamas esamo miestelio pagrindu, rengiant miestelio bendruosius ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Miestelio centrinės dalies fizinė infrastruktūra nėra patraukli. Projektas orientuotas parengti miestelio teritorijos erdvių, urbanistinės infrastruktūros plėtros ir patrauklumo didinimo bei racionalaus Gruzdžių miestelio teritorijos panaudojimo planavimo dokumentą tam, kad:

- Sudaryti sąlygas spartesniam Gruzdžių miestelio ir jo prieigų gyventojų ūkinės veiklos diversifikavimui bei pasirengimui įgyvendinti investicines programas, paremtas darnaus vystymo principu;

- Užtikrinti darnų Gruzdžių miestelio dalies – centrinės aikštės vystymąsi įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymu deleguotas funkcijas;

- Sudaryti palankias sąlygas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui – plėtojant ir tvarkant gyvenamųjų vietovių tinklą, Gruzdžių miestelį formuoti ir plėtoti esamo miestelio pagrindu.

 

Projekto tikslas

Parengti miestelio teritorijos erdvių ir urbanistinės infrastruktūros plėtros planavimo dokumentą sistemingam Gruzdžių miestelio dalies centrinės aikštės darniam vystymuisi bei racionaliam teritorijos panaudojimui

 

Projekto veiklos

Detaliojo plano ,,Gruzdžių miestelio centrinės aikštės detalusis planas" rengimas.

 

Projekto rezultatas

Parengtas Gruzdžių miestelio centrinės aikštės detalusis planas, kurio sprendiniai atitinka Šiaulių rajono teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams ir integruojasi į Šiaulių rajono savivaldybės bendruoju planu planuojamas teritorijos socialinės raidos kryptis bei sudaro sąlygas sparčiau diversifikuoti Gruzdžių miestelio ir jo prieigų gyventojų ūkinę veiklą, paremtą darnaus vystymo principu, įgyvendinant investicines gyvenamųjų vietovių tinklo plėtros programas.

 

Projekto vadovė – Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, tel. 8 (41) 596649