Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Galimybių studijos ir techninės dokumentacijos parengimas

Šiaulių rajono Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatvių gerinimo galimybių studija ir techninės dokumentacijos parengimas

 

Projekto vertė:  355017,01 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2004-12-31 iki 2007-07-31

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos Struktūriniai fondai

 

 

Stra­te­gi­niai tiks­lai - in­teg­ruo­tis į re­gio­no trans­por­to si­ste­mą, si­e­kiant su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas ra­jo­no eko­no­mi­kos plėt­rai. Re­gio­no te­chni­nės, so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra grin­džia­ma dar­naus vys­ty­mo­si prin­ci­pais. In­ves­ti­ci­jos į trans­por­to inf­rast­ruk­tū­ros plėt­rą įta­ko­ja vi­sas gy­ve­ni­mo sfe­ras nuo gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­ge­rė­ji­mo iki lais­vo pre­kių ir žmo­nių ju­dė­ji­mo. Išvystyta transporto infrastruktūra užtikrina vers­lo, že­mės ūkio plėt­rą, teigiamai veikia įvai­ria­s eko­no­mi­kos sri­ti­s, ta­me tar­pe ir tu­riz­mą. Pastarojo plė­to­tei yra pa­lan­kios są­ly­gos - ra­jo­nas pat­rauk­lus sa­vo is­to­ri­niu ir kul­tū­ri­niu pa­vel­du.

Projekto tikslai:

 • su­kur­ti šiuo­lai­ki­nę ben­drą ra­jo­no trans­por­to si­ste­mą, to­bu­li­nant eis­mo są­ly­gas ke­liuo­se ir gat­vė­se, di­di­nant eis­mo sau­gą ir ma­ži­nant nei­gia­mą trans­por­to po­vei­kį ap­lin­kai;

 • si­ek­ti, kad ra­jo­no ke­lių tink­las, įskai­tant Kuršėnų mies­to ir mies­te­lių, kai­mų gat­ves, ten­kin­tų di­dė­jan­čius eis­mo po­rei­kius bei sa­vo te­chni­niais pa­ra­met­rais pri­ar­tė­tų prie tarp­tau­ti­nių stan­dar­tų.

  Pro­jek­to veik­los - viešųjų pirkimų organizavimas reklamos agentūrų paslaugoms, galimybių studijos bei techninių projektų parengimui bei jų rengimas.

  Projekto metu bus at­lik­ta esa­mos trans­por­to inf­rast­ruk­tū­ros ana­li­zė ir in­ven­to­ri­za­ci­ja, su­da­ry­ti Šiau­lių ra­jo­no kai­mų, mies­te­lių bei Kur­šė­nų mies­to trans­por­to tink­lo že­mė­la­piai, įgyvendinamos informavimo ir projekto viešumo priemonės. Vyks vie­šas  galimybių studijos pristatymas visuomenei.

  Projekto rezultatai: su­da­ry­ta ga­li­my­bė kai­miš­koms ra­jo­no vie­to­vėms pa­ge­rin­ti su­si­sie­ki­mą su mies­tais ir mies­te­liais; parengta ga­li­my­bių stu­di­ja; parengti du te­chni­nės do­ku­men­ta­ci­jos komplektai.

  Pro­jek­to tęstinumas – 50 km. re­konst­ruo­tų  ir asfaltuotų gat­vių ir kelių, įreng­tos autobusų stotelės   ir ša­li­gat­viai.

  Projekto rezultatų pasekmės rekonstravus gatves ir kelius-su­ma­žės oro tar­ša, ava­ri­jų skai­čius, pa­di­dės žmo­nių mo­ty­va­ci­ja mo­bi­lu­mui, vys­ty­sis vers­las ir že­mės ūkis. Pa­ge­rės at­o­kio­se ra­jo­no gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­vė­se gy­ve­nan­čių­jų su­si­sie­ki­mo są­ly­gos su re­gio­no cent­rais bei ra­jo­no cent­ru – Kur­šė­nais.

 

Projekto vadovas – Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. 8 (41) 56657, el. p. alfredas.budrys@siauliuraj.lt