Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Leidimų išdavimo tvarka

Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo tvarka

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje augančių saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai gali būti vykdomi turint Savivaldybės išduotą leidimą.  Leidimus išduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos skyriaus asmuo.

Šiaulių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022-01-25 sprendimu Nr. T-24

  1. Leidimo išdavimo tvarka:

47.1. Savivaldybės administracija gavusi privačios žemės sklypo savininko ar jo įgalioto asmens, ketinančio kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius tinkamai užpildytą Prašymą išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (3 priedas) (toliau – prašymas) per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos:

47.1.1. patikrina, ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams;

47.1.2. išduoda Leidimą sklypo savininkui ar jo įgaliotam asmeniui, kuriame nurodo želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį;

47.1.3. arba nustačiusi, kad numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas prieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, motyvuotai atsisako jį išduoti ir apie priimtą sprendimą raštu informuoja privačios žemės sklypo savininką.

47.2. Jeigu privačios žemės sklypo savininkas pateikė netinkamai užpildytą prašymą, Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja apie tai privačios žemės sklypo savininką ir nustato 5 darbo dienų terminą patikslintam prašymui pateikti.

47.3. Jeigu per nustatytą terminą pagal tinkamai užpildytą prašymą Savivaldybės administracija neišduoda arba motyvuotai neatsisako jį išduoti, laikoma, kad Leidimas išduotas.

47.4. Leidimas galioja neterminuotai.

47.5. Savivaldybės administracija, laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Leidimo išdavimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje paskelbia informaciją apie priimtą sprendimą išduoti Leidimą, nurodydama numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį bei Leidimo įsigaliojimo ir darbų pradžios datas.

47.6. Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti tik suėjus šių Taisyklių 70 punkte numatytam terminui.

  1. Sprendimo išduoti leidimą priėmimo tvarka:

48.1. Savivaldybės administracija gavusi valstybinės žemės valdytojo ar jo įgalioto asmens,  Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos (tos teritorijos, kurioje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius) Prašymą dėl leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus medžius ir krūmus (3 priedas) (toliau – prašymas)  per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos:

48.1.1. patikrina, ar prašymas yra tinkamai užpildytas, ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams; taip pat šių Taisyklių numatytais atvejais atsižvelgdamas į Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos (toliau – Komisija) išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą;

48.1.2. priima sprendimą išduoti Leidimą, kuris įsigalioja ne anksčiau kaip po 20 darbo dienų nuo Sprendimo priėmimo dienos;

48.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sprendimo išduoti Leidimą priėmimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje paskelbia informaciją apie priimtą sprendimą išduoti Leidimą, nurodydama numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį, želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį, numatomą Leidimo įsigaliojimo datą; darbų pradžios datą.

48.3. kartu su Sprendimu dėl Leidimo išdavimo Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama Komisijos išvada ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada, kai šias išvadas šių Taisyklių numatytais atvejais privaloma gauti ir įvertinti iki Sprendimo dėl Leidimo išdavimo priėmimo;

48.4. jeigu iki nurodytos Sprendimo įsigaliojimo dienos Savivaldybės administracija gauna rašytinį suinteresuotos visuomenės prašymą atlikti želdynų ir želdinių būklės ekspertizę arba numatytą suinteresuotos visuomenės pranešimą apie jos iniciatyva užsakytą želdynų ir želdinių būklės ekspertizę ir tai patvirtinančius dokumentus, Leidimo įsigaliojimas atidedamas laikotarpiui, reikalingam želdynų ir želdinių būklės ekspertizei atlikti;

48.5. gavusi želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Savivaldybės administracija  per 5 darbo dienas susipažįsta su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada ir priima sprendimą:

48.5.1. Leidimo nekeisti;

48.5.2. pakeisti Leidimą;

48.5.3. panaikinti Leidimą.

48.6. Sprendimą dėl Leidimo išdavimo ir jį kartu su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje.

48.7. Jeigu Savivaldybės administracija neatsižvelgė ar atsižvelgė tik iš dalies į Komisijos išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Sprendime dėl Leidimo išdavimo nurodo tokio sprendimo priežastis ir motyvus.

48.8. Leidimai galioja neterminuotai. Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti tik suėjus šių Taisyklių 70 punkte numatytam terminui.

  1. Tais atvejais, kai želdiniai patenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijas ir (ar) regioninio parko teritoriją ir Leidimo išdavimui ar Sprendimo priėmimui nereikalinga šių Taisyklių 56 punkte numatytais atvejais Komisijos išvada, Savivaldybės administracija per 2 d. d. informuoja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinį skyrių ir (ar) regioninio parko direkciją išvados pateikimui dėl numatomų genėti ar šalinti želdinių:

Informacija atnaujinta 2022-08-05 09:08