Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Vietinė rinkliava

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ

Šiaulių rajone dvinarė vietinė rinkliava (kintamoji ir pastovioji rinkliavos dalis) skaičiuojama vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 (2021 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 redakcija) (toliau – Sprendimas) patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą nuostatais (toliau – Nuostatai), dydžio nustatymo metodika ir nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiais.

 

Daugiabučių namų butų gyventojams pastovioji ir kintamoji vietinės rinkliavos dalis apskaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objekte (bute) deklaruotų gyventojų skaičių. Vienam gyventojui pastovioji įmokos dalis yra – 18,24 Eur, kintamoji įmokos dalis – 9,72 Eur per metus, iš viso 27,96 Eur per metus.

Individualių namų gyventojams pastovioji dedamoji apskaičiuojama pagal deklaruotų gyventojų skaičių, kintamoji dedamoji – pagal turimo konteinerio tūrį, skaičių ir jo ištuštinimo (išvežimo) dažnumą. Gyventojams savo gyvenamąją vietą deklaravusiems (gyvenantiems) individualiuose namuose pastovioji rinkliavos įmokos dalis yra – 18,23 Eur per metus vienam gyventojui. Kintamos įmokos dalis priklauso nuo namo gyventojų naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerio talpos ir išvežimų skaičiaus. Minimali paslauga – 12 mišrių komunalinių atliekų konteinerio išvežimų per metus, įmoka už juos yra privaloma: jei konteinerio talpa 0,12 m³ - minimali kintamoji įmoka per
metus yra 11,28 Eur; už 0,24 m³ talpos konteinerį, - 22,56 Eur; 1,1 m³ talpos – 103,56 Eur. Už kiekvieną papildomą (nuo 13-ojo karto) mišrių komunalinių atliekų išvežimą mokestis skaičiuojamas papildomai.

Gyventojams už kiekvieną individualaus biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo konteinerio ištuštinimą bei už kiekvieną papildomą individualaus mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimą taikomas įkainis (priklausomai nuo konteinerio tūrio):
– už 0,12–0,14 m³ talpos konteinerio ištuštinimą – 0,94 Eur;
– už 0,24 m³ talpos konteinerio ištuštinimą – 1,88 Eur;
– už 1,1 m³ talpos konteinerio ištuštinimą – 8,63 Eur.

Tais atvejais, kai savininko nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objekte nėra deklaravusių (gyvenančių) savo gyvenamąją vietą gyventojų, mokėtina pastovioji dedamoji skaičiuojama taikant ne mažesnį parametrą negu 1.

Individualių valdų gyventojų rūšiuojamų pakuočių ir stiklo konteineriai tuštinami nemokamai.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai negyvenamosios paskirties objektams yra patvirtinti pagal nekilnojamojo turto grupes (pvz.: viešbučių, administracinės, paslaugų, maitinimo, transporto, gamybos, sandėliavimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės, specialiosios ir kitos paskirties objektai). Negyvenamosios paskirties objektams nustatytas apmokestinamasis parametras - nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas. Sandėliavimo paskirties objektams apmokestinamasis parametras yra nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas iki 500 kv. m.


Negyvenamosios paskirties objektų vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi bendraisiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kintamoji dalis skaičiuojama pagal Sprendimu patvirtintoje nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių lentelėje nekilnojamojo turto objektų grupėms nustatytą įkainį.

Negyvenamosios paskirties objektų vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi individualiais identifikuotais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kintama vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 7,85 Eur/kub.m.


Nekilnojamojo turto Sodų paskirties objektams kiekvienam turto vienetui, taikomas rinkliavos dydis yra 6,34 Eur per metus (šį rinkliavos dydį sudaro pastovus rinkliavos dydis 4,44 Eur/metus ir kintamas rinkliavos dydis - 1,90 Eur/metus).Nekilnojamojo turto Garažų paskirties objektams kiekvienam turto vienetui, taikomas rinkliavos dydis yra 4,47 Eur per metus (šį rinkliavos dydį sudaro pastovus rinkliavos dydis - 3,13 Eur/metus ir kintamas rinkliavos dydis - 1,34 Eur/metus).


Atleidimas nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies, vietinės rinkliavos lengvatos

Nuostatų VIII, IX skyrius nustato atleidimo nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo bei vietinės rinkliavos lengvatas:


Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, Rinkliavos administratoriui deklaravę, kad tam tikru laikotarpiu (ne trumpesniu kaip vienas metų ketvirtis, ir ne ilgesniu nei vieneri metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu arba turėtų būti taikomas mažesnis parametras (mažesnis gyventojų skaičius ir kt. parametrai), ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos neimamos. Nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruojantys nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys privalo pateikti nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba
mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus.


Nekilnojamojo turto objektų savininkų ar jų įgaliotų asmenų deklaravimas, kad nekilnojamuoju turtu nebus naudojamasi, patvirtina, kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės neperleidžiamos tretiesiems asmenims. Apie nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruoti galima ir ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį, jeigu asmuo pateikia Rinkliavos
administratoriui išvykimą į užsienį ar į kitą Lietuvos vietovę įrodančius dokumentus (ar jų kopijas / skaitmenines kopijas). Jeigu deklaruojamas laikotarpis ilgesnis negu metai, nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys turi pristatyti periodiškai, ne rečiau nei 1 kartą per apmokestinamuosius metus.


Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiama (arba koreguojamas apmokestinamasis parametras) deklaravus nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu, kai gyventojas, už kurį skaičiuojama Vietinė rinkliava: atlieka privalomąją karo tarnybą; gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba apgyvendintas ar slaugomas stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose; yra suimtas ar atlieka laisvės atėmimo bausmę; mokosi ne Šiaulių regiono teritorijoje esančioje dieninėje arba vakarinėje mokymo įstaigoje; yra išvykęs dirbti (pagal darbo pobūdžio santykius su darbdaviu, nuolatinė darbo vieta – ne Šiaulių regione).


Vietinė rinkliava neskaičiuojama fiziniams asmenims už antrą ir daugiau nuosavybės teise Šiaulių rajone turimus gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus Nuolatinės komisijos Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazei tikslinti sprendimu, jei fizinis asmuo juose negyvena ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus bei Šiaulių rajone jau moka vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą pagal Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę;


Vietinė rinkliava neskaičiuojama nekilnojamojo turto objekto savininkams, jų įgaliotiems atstovams arba kitiems asmenims, turintiems studento statusą, Nuolatinės komisijos Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazei tikslinti sprendimu, pateikusiems dokumentus(pažymą apie studijas ir studento pažymėjimą), patvirtinančius, kad iki einamojo mokėjimo laikotarpio pabaigos Šiaulių rajone negyveno ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Dėl informacijos apie vietinės rinkliavos apskaičiavimą reikia kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių: J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai, tel. 58 06 02, arba Vilniaus g. 263, Šiauliai, tel. 59 66 52.

Informacija atnaujinta 2021-06-28 08:48