Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skyriaus struktūra, nuostatai

 Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas,

elektroninio pašto adresas

Veiklos sritys

Renata Ulvydienė

Skyriaus vedėja

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

322 kab.

 (8~41) 43 93 63

renata.ulvydiene@siauliuraj.lt

Formuoja ir įgyvendina Savivaldybės aplinkos apsaugos politiką, organizuoja LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisinių dokumentų aplinkos apsaugos klausimais  įgyvendinimą.

Koordinuoja Savivaldybės  aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą ir vykdymą.

Koordinuoja geriamojo ir paviršinio vandens, nuotekų bei atliekų tvarkymo programas.

Rengia ir įgyvendina atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, koordinuoja antrinių žaliavų sistemos organizavimą.

Nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas bei ataskaitas, teikia išvadas, derina taršos integruotos prevencijos ir  kontrolės leidimus, teikia projektavimo sąlygas sąlygų sąvadui rengti.

Tiria gyventojų nusiskundimus.

Arūnas Čepauskas

Vyriausiasis specialistas

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

321 kab.

tel. nr. 8 41 421 552,
+370 686 36 178

 

 

Organizuoja ir koordinuoja saugotinų želdinių  apsaugą ir tvarkymą, Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbą, išduoda leidimus saugotinų želdinių kirtimui, genėjimui, persodinimui ar kitokiam jų pertvarkymui. 

Organizuoja vertingų gamtos paveldo objektų inventorizavimą ir jų paskelbimo valstybės ar savivaldybės saugomais procesą.

Organizuoja savivaldybės aplinkos oro valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių planų rengimą ir priežiūrą, aplinkos oro monitoringo vykdymą.

Koordinuoja Šiaulių rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos darbą.

Nagrinėja ir derina ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teritorinio planavimo dokumentus, techninius projektus; rengia planavimo ir specialiąsias pojektavimo sąlygas.

Gražina Gumbakienė

Vyriausioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, 322 kab.

(8~41) 43 28 85

grazina.gumbakiene@siauliuraj.lt

Nagrinėja savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizacinius, techninius, ekonominius, teisinius klausimus, renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie visų rūšių atliekų srautus, susidarančius Savivaldybės teritorijoje.

Organizuoja ir koordinuoja vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir kontroliuoja išlaidas

Danguolė Morkūnienė

Vyriausioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

108 kab.

(8~41) 59 66 52

danguole.morkuniene@siauliuraj.lt

Formuoja mokėjimo pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims.

Tvarko vietinės rinkliavos apskaitos programą.

Sutikrina gautus išrašus ir duomenų bylas apie rinkliavos įmokas iš rinkliavos surinkimo vietų.

Aistė Kukialkienė

Akvilė Ponelienė (vaiko priežiūros atostogos)

 

Vyresnioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

108 kab.

(8~41) 59 66 52

aiste.kukialkiene@siauliuraj.lt

akvile.poneliene@siauliuraj.lt

Konsultuoja vietinės rinkliavos mokėtojus apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Vykdo dokumentų, reikalingų dėl vietinės rinkliavos skolų išieškojimo parengimą.

Priima ir patikrina gautus dokumentus iš vietinės rinkliavos mokėtojų dėl vietinės rinkliavos mokesčio skaičiavimo/perskaičiavimo.

Birutė Kučinskienė

Vyriausioji specialistė

J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai, Šiaulių r., 8 kab.

(8~41) 58 06 02

birute.kucinskiene@siauliuraj.lt

Formuoja mokėjimo pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims.

Sudaro bei tikslina fizinių ir juridinių asmenų vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

Užtikrina, kad vietinė rinkliava būtų apskaičiuota ir mokėjimo pranešimai būtų siunčiami tinkamai, kokybiškai ir laiku.

Suformuoja ir pateikia  mokėjimo pranešimą dėl atliktų korekcijų/perskaičiavimų.

Inga Glazauskienė

Vyriausioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

322 kab.

(8~41) 43 28 85

inga.glazauskiene@siauliuraj.lt

Konsultuoja vietinės rinkliavos mokėtojus apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir nagrinėja gyventojų prašymus dėl vietinės rinkliavos mokesčio.

Koordinuoja nuolatinės komisijos vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazei tikslinti darbą.

Suformuoja ir pateikia  mokėjimo pranešimą dėl atliktų korekcijų/perskaičiavimų.

Formuoja mokėjimo pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims.

Orinta Šimkuvienė

Vyriausioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

321 kab.

tel. nr. 8 41 421 552,

+370 658 25 708

Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja  triukšmo prevencijos ir jos mažinimo priemones.

Koordinuoja planuose numatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimą.

Koordinuoja triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių, įgyvendinimą.

Organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą.

Atlieka sanitarijos priemonių įgyvendinimo, švaros ir tvarkos viešose vietose taisyklių laikymosi kontrolę.

Atlieka gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolę.

Vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas  sanitarijos bei higienos srityse.

Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus. 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI                                

 

Informacija atnaujinta 2022-08-05 09:03