Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Šiaulių rajono savivaldybės 2024-2030 m. strateginis plėtros planas

Šiaulių rajono savivaldybė pradeda planuoti, kaip rajonas gyvens, kuria kryptimi žengs artimiausius septynerius metus, todėl pradedamas rengti rajono strateginis plėtros planas. Šis dokumentas – svarbiausias strateginio planavimo dokumentas rajone, o prie jo rengimo prisidėti bus kviečiami ir rajono gyventojai, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo atstovai, įvairių sričių specialistai, t. y. visų idėjos yra laukiamos ir tikimasi aktyvaus įsitraukimo kuriant Šiaulių rajono viziją. Šiaulių rajono savivaldybė susiduria su tam tikromis problemomis, tačiau turi ir savo stipriųjų pusių, todėl siekiant įveikti iškylančius iššūkius bei užtikrinti darnų vystymąsi ir plėtrą – planavimas būtinas. Ankstesnis strateginis plėtros planas baigia galioti jau šiais metais, tad būtina parengti naują 2024–2030 m. planavimo dokumentą ateinantiems septyneriems metams.

Taigi trumpai, kas yra strateginis plėtros planas? Tai Savivaldybės planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į esamos situacijos rodiklių analizę, yra suformuluojama rajono vizija ir strateginiai tikslai, nustatomi uždaviniai, jų tikslai ir siekiami rezultatai, planuojami finansiniai ir kiti ištekliai. Šiaulių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengimo tikslas – užtikrinti nuoseklią ir strategiškai suplanuotą rajono plėtrą, atsižvelgiant ir į šiuo metu galiojantį Šiaulių rajono plėtros strateginį planą 2017–2023 m. bei kitus rajonui aktualius strateginius Europos, nacionalinius bei regioninius dokumentus.

Kam reikalingas strateginis planavimas? Visų pirma, tai suteikia rajonui kryptingumo, juk veikla neturint siektino tikslo dažniausiai yra chaotiška ir bevertė. Turint strategiją, kuomet iškeliami tam tikri tikslai, suburia visus dirbti išvien, taip pat tai padeda įvertinti, kokia pažanga jau padaryta. Būtent strateginių tikslų pasiekimas (visas ar dalinis) rodo, ar dirbama teisinga linkme ir pan. Kadangi strategijoje formuluojami tikslai (jie būna ilgalaikiai ir orientuoti į ilgalaikę perspektyvą) turi būti įvertinti skaičiumi, tai reiškia, jog jie privalo būti realiai pasiekiami ir įgyvendinami.

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m. bus rengiamas trimis etapais, kurie apims esamos situacijos analizę, rajono gyventojų (esamų ir buvusių) nuomonių tyrimus, strateginių europinių, nacionalinių ir regioninių dokumentų analizes ir patį plano parengimą. Jo rengimo laikotarpiui numatyta sudaryti tris darbo grupes, į jas įtraukiant Savivaldybės administracijos darbuotojus, seniūnijų atstovus, atskirų sričių specialistus, Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovus, rajone veikiančio verslo atstovus, kitus aktyvius bendruomenių narius. Visais strateginio dokumento rengimo etapais bus konsultuojamasi su visuomene. Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teikia plano rengėjai UAB „Teisa“.

Planuojama, jog galutinis Šiaulių rajono savivaldybės 2024–2030 m. strateginis plėtros planas bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai 2023 m. žiemą. Visai netrukus įvyks ir pirmasis informacinis strateginio plėtros plano rengimo renginys, kuriame bus laukiami visi norintys prisidėti prie dokumento rengimo savo idėjomis bei aktyviai įsitraukti formuojant rajono viziją.

Kviečiame sekti informaciją ir prisidėti prie rajono plėtros!

Strateginio plėtros plano rengimo metodika ir schema

Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017-2023 m. vidaus ir išorės aplinkos analizė

Šiaulių rajono savivaldybės 2024–2030 m. strateginio plėtros plano rengimo darbo grupės

 

PRASIDĖJO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024-2030 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO POSĖDŽIAI

GYVENTOJAI KVIEČIAMI DALYVAUTI SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIME

Pranešimas apie susitikimą su visuomene

Rugsėjo 12 dieną 15 val. nuotoliniu būdu įvyko Šiaulių rajono savivaldybės 2024-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo eigos pristatymas visuomenei.

Pristatymo metu su prisijungusiais gyventojais pirmiausia aptarti Europos Sąjungos strateginiai dokumentai bei planai, strateginės investavimo kryptys, trumpai apžvelgta 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, pagrindinės sritys. Taip pat buvo prisiminti ir Nacionaliniai teisės aktai bei strategijos, kurios lemia regionų plėtros prioritetus ir kryptis. Galiausiai įvardinti savivaldybės kompleksinio bei specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kiti parengti strateginiai dokumentai, tokie kaip Turizmo plėtros strategija, Atliekų prevencijos ir tvarkymo planas, Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas ir kiti dokumentai, kurie turi reikšmingos įtakos rengiant plėtros strategiją.

Susitikimo metu taip pat buvo pristatyta esama situacija: demografinė, socialinė, verslo, turizmo, švietimo statistiniai duomenys, aptartas ryšys tarp vykstančių pokyčių ir poreikio planuoti viešųjų paslaugų teikimo apimčių pokytį iki 2030 metų. Pristačius aplinkos apsaugos, transporto infrastruktūros, inžinerinės ir energetinės infrastruktūros bei informacinių technologijų infrastruktūros stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, gyventojai buvo kviečiami įvardinti Šiaulių rajono silpnybes bei stiprybes.

Aktualiausiomis problemomis gyventojai įvardijo lėtą geriamojo vandens ir nuotekų sistemos plėtrą, viešųjų autobusų stotelių trūkumą gyvenamosiose teritorijose bei trūkstamą rekreacinę infrastruktūrą prie vandens telkinių. 

Visos šios priemonės yra numatytos rengiant Šiaulių rajono savivaldybės 2024-2030 metų strateginį plėtros planą, o gyventojai bei bendruomenės ir toliau kviečiami aktyviai dalyvauti savivaldos procese.

Šiaulių rajono strateginis plėtros planas 2024-2030 m.

Antras darbo grupių susirinkimas

Rugsėjo 7 dieną įvyko antri Šiaulių rajono savivaldybės 2024-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupių posėdžiai.   Visuomenės ugdymo: mokslo, kultūros ir sporto strategijos, veiklios ir solidarios visuomenės plėtros bei pažangaus valdymo ir ekonomikos augimui palankios aplinkos darbo grupių posėdžių metu buvo aptartos naujame plane numatomos įgyvendinti priemonės, daug dėmesio buvo skiriama anksčiau sėkmingai įgyvendintų priemonių aptarimui, anksčiau numatytų, tačiau ne visame rajone įgyvendintų priemonių perkėlimui į naują strateginį plėtros planą.

Posėdžių metu buvo sutarta, jog visų darbo grupių nariai teikia pastabas parengtoms priemonėms, o iki rugsėjo 20 dienos bus parengtas bendras dokumentas, kuriame visų darbo grupių nariai galės susipažinti su siūlomais prioritetais, tikslais bei priemonėmis. Numatoma, jog tolimesniame etape bus derinami pasiekimo rodikliai iki 2030 metų bei parenkama geriausiai rajono plėtros kryptį atspindinti vizija.

 

Informacija atnaujinta 2023-09-13 11:03